Kategoriat
Kaupunkisuunnittelu UX

Käyttäjäkokemus liikennesuunnittelussa

Ihmiset eivät tyhmyyttään kävele pyörätiellä. Yleensä syynä on se, ettei ole täysin selvää missä pyörätie ja jalkakäytävä kulkevat.

Ylläoleva kuva on otettu Tampereella Hatanpään valtatien ja Vuolteenkadun kulmassa. Hatanpään valtatielle on edellisenä syksynä 2021 valmistunut uusi jalkakäytävä sekä pyörätien ratikan rakentamisen yhteydessä. Tällä kohdalla on viivalla erotettu pyörätie ja jalkakäytävä, joka merkitään myös kuvassa näkyvällä liikennemerkillä D7.2.

D7.2 Pyörätie ja jalkakäytävä rinnakkain

Moniko huomasi, että kuvan jalankulkijat jättävät noudattamatta kyseistä liikennemerkkiä. Eikä vain hiekan alle oletettavasti jääneen erotusviivan oikealla puolella kulkeva henkilö, vaan molemmat jalankulkijoista. Tampereen kaupungin mielestä näin tapahtuu koska ihmiset ovat tyhmiä tai väliinpitämättömiä. Minun mielestäni näin tapahtuu koska järjestelmä ei ohjaa ihmisiä toimimaan oikein. Järjestelmää käyttävä ihminen ei ole milloinkaan tyhmä. Järjestelmä ei vain tue ihmistä käyttämään järjestelmää sillä tavalla, jolla sitä odotetaan käytettävän.

Olen aiemmin puhunut ihmisillä pään sisällä olevasta tiedosta sekä maailmasta saatavasta tiedosta valokatkaisijoiden yhteydessä. Tässäkin tilanteessa on nähtävissä pään sisäisen tiedon ja maailmassa olevan tiedon ristiriidat.

Ihmisillä on pään sisällä tieto siitä, kuinka he olettavat maailman toimivan. Erilaisia malleja käytettäväksi erilaisissa tilanteissa. Tällaisia malleja kutsutaan mielenmalleiksi. Esimerkiksi kaikilla meillä on päässään malli siitä kuinka hella toimii. Käännä tai paina kytkintä ja levy alkaa lämmetä. Nämä mallit ovat yleistyksiä ja niitä sovelletaan sen mukaan millaista tietoa maailma tarjoaa.

Maailmasta tuleva tieto kertoo mikä on mahdollista missäkin tilanteessa. Tämän tiedon perusteella valitaan tilanteeseen sopiva mielenmalli ja toimitaan sen mukaan. Mikäli maailmasta tuleva tieto ei kerro kaikkea tarvittavaa oikean mielenmallin valitsemiseksi tai tieto ymmärretään väärin, tilanteessa toimitaan väärin.

Kuinka tämä sitten näkyy Hatanpään valtatien ja Vuolteenkadun kulmassa?

Maailmasta saatavaa tietoa ovat erotetun jalkakäytävän ja pyörätien mahdolliset sijainnit sekä sijainnin osoittava liikennemerkki D7.2. Pieni liikennemerkki on pylväässä mahdollisten sijaintien oikealla puolella. Liikennemerkin kohdalla on kaksi mahdollisuutta väylän sijainnille. Liikennemerkiltä ensimmäiselle aidalle ja kahden aidan välissä. Maailmasta saa myös sen tiedon, että väylä on liikennemerkin vasemmalla puolella koska liikennemerkin oikealla puolella on ajorata.

[Kuva maailmasta saatavasta tiedosta]

Pään sisällä oleva tieto taas kertoo sen, että liikennemerkki on voimassa väylän leveydeltä. Pään sisällä on myös tieto siitä, että väylän leveys on reunasta reunaan. Yleensä väylän reunat määrittää ajorata toisella puolella sekä oja, rakennuksen seinä tai aita toisella puolella. Tämä tieto löytyy pään sisältä.

Väylän toinen reuna ajoradan lisäksi on se asia, joka mielestäni aiheuttaa useimmat tilanteista, joissa pyörätiellä kävellään. Ihmisten pään sisällä oleva tieto sanoo, että väylä on liikennemerkiltä ensimmäiseen reunaa osoittaavaan asiaan. Tässä kohdassa niin ei kuitenkaan ole. Liikennemerkin osoittama väylä on itse asiassa liikennemerkiltä toiselle aidalle ensimmäisen sijaan. Pyörätie kulkee liikennemerkin sekä ensimmäisen aidan välissä ja jalkakäytävä ensimmäisen sekä toisen aidan välissä.

Keksin ongelmaan kaksi ratkaisua. Toinen on leventää väylää niin, että liikennemerkiltä aidalle kulkee sekä jalkakäytävä että pyörätie. Toinen vaihtoehto on merkitä väli liikennemerkiltä ensimmäiseltä aidalta pyörätieksi liikennemerkillä D5 ja toinen väli aitojen välissä jalkakäytäväksi liikennemerkillä D4. Silloin maailmasta saatava tieto tukee paremmin tilanteeseen sopivaa mielenmallin valintaa.