Informaation visualisointi: Eduskuntavaalit 2015

Uudessa eduskunnassa on havaittavissa selviä ryhmittymiä Ylen vaalikoneeseen annettujen vastausten perusteella. Lisäksi Suomi vääristyy, jos vaalipiirien pinta-ala on suhteessa vaalipiiristä valittaviin kansanedustajiin.

Eduskuntavaalit2015: Informaation visualisointi -otsikkokuva

Eduskuntavaalit tulivat ja menivät, nyt tuleva pääministeri yrittää muodostaa hallituksen. Hallitukseen yritetään saada ne puolueet, jotka olisivat päähallituspuolueen kanssa mahdollisimman paljon samaa mieltä. Kuinka paljon puolueiden mielipiteet asioista sitten eroavat toisistaan. Ylen vaalikoneen vastausten perusteella eduskuntaan muodostuu ryhmittymiä joiden jäsenet ovat keskenään samaa mieltä.

Lisäksi tein kuvaajan siitä, miltä Suomi näyttäisi jos vaalipiirien pinta-ala olisi suhteessa vaalipiiristä valittaviin edustajiin.

Uusien kansanedustajien samankaltaisuus

Eduskuntavaalit 2015: Kansanedustajien samankaltaisuus -otsikkokuva

Kuinka vuoden 2015 eduskuntavaaleissa valittujen kansanedustajien näkemykset ja ajatukset sopivat yhteen? Tämä kysymys tuli mieleeni kun halusin tehdä uuden D3-harjoitteen vanhojen jatkoksi ja samalla testata kuinka D3:n force layout toimii.

Vaalikonedata, jota kuvaajassa käytetään on Ylen avoimena datana julkaisema.

Kuvaajassa edustajien välisten linkkien pituudet määräytyvät keksimäni algoritmin perusteella. Samankaltaisten kansanedustajien välillä linkki on lyhyempi ja päin vastoin. Koska en ole saanut data-analyytikon koulutusta, niin määrittelin algoritmin lähinnä niin että kuvaaja näyttää hyvältä.

Algoritmi

Algoritmi perustuu tiettyyn alkuarvoon, josta vähennetään kun vertailtavien ehdokkaiden vaalikonevastaus on sama tai samansuuntainen (positiivinen-positiivinen tai negatiivinen-negatiivinen) ja johon lisätään kun vastaus on sama tai samansuuntainen (positiivinen-negatiivinen tai negatiivinen-positiivinen). Alkuarvo määräytyy siten että jokainen kansanedustaja olisi itseensä verrattuna nollan yksikön päässä itsestään.

Algoritmi ottaa huomioon varsinaisten vaalikonevastausten lisäksi myös henkilökohtaisia tietoja kuten esimerkiksi asuinpaikan, puolueen, äidinkielen, vuositulot ja uskonnollisen yhteisön.

Linkit

Näytettävät linkit on parsittu jokaisesta kansanedustajasta jokaiseen toiseen johtavista linkeistä (19 900) siten että jos edustajien välisen linkin voimakkuus on alle 72 % kaikkien linkkien mediaanista, se näytetään. (72 % on valittu siksi, että kyseisellä arvolla kaikki kyselyyn vastanneet ovat yhteydessä ainakin yhteen toiseen edustajaan.)

Keskustan Juha Rehula ja Timo Kalli sekä SDP:n Krista Kiuru eivät vastanneet vaalikoneeseen, joten heidän etäisyytensä kehenkään muuhun on suurempi kuin näytettävien linkkien raja-arvo. Näin ollen he jäävät kellumaan yhtenäisen joukon ulkopuolelle.

Tulkinta

Kuvaajaa lukiessa kannattaa huomata se, että vaikka edustajat näyttäisivät olevan lähekkäin he eivät välttämättä ole asioista samaa mieltä, ainoastaan yhtä paljon eri mieltä muiden kanssa. Edustajien väliset linkit määrittävät sen kuinka paljon he ovat keskenään samaa tai eri mieltä.

Puolueen vaikutus algoritmissa on selvästi suurempi kuin yksittäisten kysymysten, jolloin kuvaajaan muodostuu puolueista selviä ryhmiä. Puolueen sisäinen yhtenäisyys taas näkyy siinä kuinka lähekkäin kansanedustajat ovat toisiaan. Toisaalta on huomattavaa että puolueesta huolimatta vihreiden, SDP:n ja vasemmiston kansanedustajat muodostavat keskenään huomattavan tiiviin ryhmittymän.

Linkit ovat väritykseltään hieman läpinäkyviä, joten päällekäisissä linkeissä ylemmät tummuvat sitä enemmän mitä enemmän niiden alla risteää toisia linkkejä. Voisi siis kuvitella että tummempi linkkikeskittymä tarkoittaa useampia linkkejä ryhmän sisällä ja näin ollen samanmielisempää ryhmää.

Eduskuntavaalit 2015: Kansanedustajien samankaltaisuus

Suomi vaalipiirien mukaan

Eduskuntavaalit 2015: Suomi vaalipiirien mukaan -otsikkokuva

Eduskuntavaalien vaalipiireistä valittavien kansanedustajien määrä ei perustu vaalipiirin pinta-alaan, vaan kaikkien vaalipiirissä asuvien ihmisten määrään, ei siis ainoastaan äänestysikäisten määrään.

Joten jos keskusta on suurin puolue Lapin vaalipiirissä ja kokoomus Helsingin vaalipiirissä, tavalliselle kartalle merkittynä tämä voi aiheuttaa ongelmia maantietoa tuntemattomille. Vaalipiirin pinta-alahan ei missään nimessä ole verrannollinen vaalipiirin painoarvoon eduskunnassa.

Mutta entä jos vaalipiirien pinta-ala kartalla vastaisikin vaalipiirin painoarvoa eduskunnassa? Kuinka paljon Suomen kartta vääristyisi tämän seurauksena?

Eduskuntavaalit 2015: Suomi vaalipiirien mukaan

Kuvaajien toteutus

Kansanedustajien samankaltaisuutta kuvaava kuvaaja on toteutettu D3-kirjastoa käyttäen. Kuvaajan data on parsittu PHP:llä kirjoitetulla ohjelmanpätkällä.

Vaalipiirikuvaaja on melko perinteinen HTML + CSS -sivu. Molempien kuvaajien sivu kokonaisuudessaan on toteutettu hyväksi havaitulla Foundation + Jade -yhdistelmällä.

UX-suunnittelun kannalta tärkeintä kuvaajissa on se ovatko ne kiinnostavia ja välittyykö niistä se tieto, joka on tarkoitus välittää. Käyttäjäkokemukseen vaikuttaa myös se kuinka helposti sivusta on nähtävissä tai arvattavissa se, miten se toimii.